Week7

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถ อธิบายเกี่ยวกับการนำส่วนประกอบของผักมาทำอาหาร พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
7
โจทย์ :
ประกอบอาหารจากผักที่ปลูกเอง
 Key  Question
-นักเรียนคิดว่าผักที่ปลูกไว้นำมาประกอบอาหารได้ทุกส่วนหรือไม่ เพราะเหตุใด?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร
Think Pair Share: ;วิธีการประกอบอาหาร
Blackboard  Share : วิธีการประกอบอาหารเมนูจากผัก
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง “หิวจัง หิวจัง / อาหารกลางวัน / เมืองอาหารดี”
- เพลง “กินผักผลไม้”
- อุปกรณ์ในการประกอบอาหารเมนูผัดผักบุ้งวัน จันทร์ (1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูเล่านิทานเรื่อง “หิวจัง หิวจัง”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร  ได้เรียนรู้อะไรจากการฟังนิทาน”
“นักเรียนคิดว่าอาหารที่ทำจากผักมีอะไรบ้าง”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ฟังพร้อมกับช่วยกันคิดเมนูอาหารที่ทำมาจากผัก
ใช้:
นักเรียนแตก web อาหารที่ทำจากผัก
วันอังคาร (1ชั่วโมง)
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง “อาหารกลางวัน” เพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยงเกี่ยวกับการนำผักมาประกอบอาหาร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียน “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง และ เมื่อได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไร”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน “อาหารกลางวัน”
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพอาหารที่ตนเองชอบ
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง)
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง “เมืองอาหารดี” เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงถึงอาหารที่หลากหลาย
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง และ เมื่อได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไร”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน”เมืองอาหารดี”
ใช้ :
นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นหมู่บ้านอาหาร

วันพฤหัสบดี(1ชั่วโมง)
ชง:
- ครูและนักเรียนสังเกตแปลงผักที่ปลูกไว้
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร” “นักเรียนจะมีวิธีการเลือกต้นผักที่จะนำไปทำเป็นอาหารอย่างไร”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดผักบุ้งมาทำอาหาร
ใช้ :
ครูและนักเรียนร่วมกันประกอบอาหารจากผักบุ้ง
วันศุกร์  ( 1  ชั่วโมง)
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
"นักเรียนจะนำเสนอเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟังได้อย่างไร
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งสัปดาห์ (ขั้นตอนการทำผัดผักบุ้ง)
- นักเรียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนการทำผัดผักบุ้งและสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งสัปดาห์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประโยชน์ของผัก
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำผักมาทำอาหาร
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวัตถุดิบในการทำอาหาร
- Show and Share

ชิ้นงาน
- แตก web การดูแลรักษาผัก
- แตก web วัตถุในการทำอาหาร
- วาดภาพอาหารที่ชอบ
-  ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปอาหารที่ทำจากผัก


ความรู้ :
นักเรียนสามารถ อธิบายเกี่ยวกับการนำส่วนประกอบของผักมาทำอาหาร พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สังเกต  เข้าใจขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำมาประกอบอาหาร  วิธีการทำอาหาร และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มได้

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ภาพตัวอย่างกิจกรรม
ภาพตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารที่ทำจากผัก วันอังคาร ครูเล่านิทาน หิวจัง หิวจัง เพื่อเชื่อมโยงถึงเรื่องอาหาร จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำผักที่เราปลูกไว้มาทำอาหารอะไรได้บ้าง” น้องอิม : แกงจืดค่ะ น้องสาว : แกงเขียวหวานค่ะ น้องแสตม์ : ผัดครับ น้องอ๋อมแอ๋ม : ผักชุบแป้งทอดค่ะ น้องไดมอนด์ : ทอดครับ นักเรียนทำใบงานแตก web อาหารที่ทำจากผัก วันพุธ ครูเปิดนิทานเมืองอาหารดีให้นักเรียนดู ครูและนักเรียนสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับนิทานที่ได้ดู นักเรียนทำชิ้นงานพิมพ์ภาพจากผักและพืช ในวันนี้ยังมีผู้ปกครองอาสาทำอาหารแห่งรักแบ่งปันให้กับน้องอนุบาล 1 และพี่อนุบาล 2 วันศุกร์ นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ทั้งเรื่องการดูแลรักษาผัก อาหารที่ทำจากผักนักเรียนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกันได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ