week5

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถ อธิบายเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาและการเจริญเติบโตของผัก พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
โจทย์ :
การดูแลรักษา/การเจริญเติบโต
 Key  Questions
-นักเรียนจะมีวิธีการดูแลรักษาและการเจริญเติบโตของผักได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการเจริญเติบโตของผัก
Think Pair Share: ประโยชน์และโทษของผัก
Blackboard  Share : การประกอบอาหารเมนู “ผัดผักบุ้ง”
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน “อาบน้ำสนุกจัง”
- แปลงผักวัน จันทร์ (1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ผักเสี้ยนวิเศษ” เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงถึงการดูแลรักษาและการเจริญเติบโต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรและสังเกตเห็นอะไร?” “นักเรียนจะมีวิธีการดูแลรักษาผักของเราอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาผัก
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะมีวิธีดูแลรักษาตัวเองได้อย่างไร?”
เชื่อม  :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาตัวเอง
ใช้:
นักเรียนแตก web การดูแลรักษาตัวเอง
วันอังคาร (1ชั่วโมง)
ชง:
- ครูเล่านิทาน “อาบน้ำสนุกจัง ” เพื่อเชื่อมโยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกาย  และสิ่งมีชีวิตอื่น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไร” “นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้ฟังจากนิทานมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไร”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟังแล้วจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
ใช้ :
นักเรียนแตก web การดูแลรักษาร่างกายของตนเอง
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง)
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง “อาหารที่เรากินไปไหน”
เพื่อเชื่อมโยงถึงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไร” “ถ้าร่างกายเราไม่ไม่ได้รับอาหารเลยนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น?”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน “อาหารที่เรากินไปไหน”
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าผัก  หรือสิ่งมีชีวิตอื่นจะมีการเจริญเติบโตแบบใด?  เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตอื่นและเปรียบเทียบความเหมือนกับความแตกต่างกัน
ใช้ :
นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นรูปการเจริญเติบโตของผัก
วันพฤหัสบดี(1ชั่วโมง)
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง “มดน้อยแสนขยัน” เพื่อเชื่อมโยงถึงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากที่ได้ฟัง” “ร่างกายของเราเจริญเติบโตได้อย่างไร”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของ  คน  พืช และ สัตว์
ใช้ :
นักเรียนต่อเติมภาพผักตามจินตนาการ
วันศุกร์  ( 1  ชั่วโมง)
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
"นักเรียนจะนำเสนอเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟังได้อย่างไร
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนำเสนอชิ้นงาน
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ให้ครูและเพื่อนฟังเป็นรายบุคคล
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเจริญเติบโตของผัก
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาผัก และการดูแลรักษาร่างกายตัวเอง
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคของพืช
- การนำเสนอชิ้นงาน web การดูแลรักษาผัก

ชิ้นงาน
- แตก web การดูแลรักษาผัก
- ทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ
- ปั้นดินน้ำมันการแสดงการเจริญเติบโตของผัก
- นักเรียนต่อเติมภาพผักตามจินตนาการ


ความรู้ :
นักเรียน อธิบายเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาและการเจริญเติบโตของผักได้  พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สามารถสังเกตสิ่งมีชีวิต  การเปลี่ยนแปลง การดูแลรักษาตลอดจนสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
-สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานเป็นกลุ่มได้

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
ภาพกิจกรรม

ภาพตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้น้องอนุบาล 1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผัก และสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยในวันจันทร์นักเรียนได้ฟังนิทานเรื่องผักเสี้ยนวิเศษจากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะมีวิธีการดูแลผักของเราอย่างไร” น้องวันใหม่ : รดน้ำค่ะ น้องกร : ใส่ปุ๋ยครับ น้องแสตม์ : ถอนหญ้าออกครับ น้องหนูยิ้ม : เอาหนอนทิ้งค่ะ นักเรียนทำใบงานแตก web การดูแลรักษาผัก วันอังคาร ครูเล่านิทานมะเขือเทศยักษ์ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้รู้อะไรบ้างจากนิทาน” “นิทานที่ได้ฟังเป็นอย่างไร” น้องพลอยใส : เขาพรวนดินให้มะเขือเทศค่ะ น้องไดมอนด์ : รดน้ำมะเขือเทศครับ น้องอิม : ร้องเพลงให้ฟังค่ะ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมผักที่เราปลูกไว้ถึงตาย” “นักเรียนจะมีวิธีดูแลพี่ผักของเราอย่างไร” น้องจินจู : ผักเราเหี่ยวเพราะรดน้ำมากเกินไปค่ะ น้องหนูยิ้ม : รดน้ำให้พี่ผักค่ะ น้องไดมอนด์ : เราต้องเอาผ้าคุมพี่ผักครับ นักเรียนยังได้เชื่อมโยงมาสู่ตัวเองเกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกายของตัวเอง วันพุธ ครูและนักเรียนได้พูดคุยเกี่ยวกับวันลอยกระทงพร้อมทั้งร่วมกันทำกระทงนักเรียนได้ตกแต่งกระทงของตัวเองอย่างตั้งใจและอยากจะนำไปลอย วันนี้ยังมีกิจกรรมการห่อข้าวประจำเดือนที่จะเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้การแบ่งปันกัน วันพฤหัสบดีมีกลุ่มผู้ปกครองอาสาทำกิจกรรมอาหารแห่งรัก ในสัปดาห์นี้จะเป็นเมนู ราดหน้า ข้าวเกรียบทอด ฝรั่ง ซึ่งจะเป็นการแบ่งปันให้น้องอนุบาล 1 และพี่อนุบาล 2 นักเรียนจะได้ออกไปเรียนรู้การทำอาหารกับผู้ปกครอง 1 กลุ่มส่วนนักเรียนที่อยู่ในห้องทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันสวนผักและการดูแลรักษา วันศุกร์ เป็นการเล่าเรื่องราวของนักเรียนในแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ นักเรียนในแต่ละกลุ่มสามารถเล่าถึงสิ่งที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์ได้ดีมากค่ะ

    ตอบลบ