Week2

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้เกี่ยวกับผัก โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
2
โจทย์ :
เลือกหัวข้อ      
- สิ่งที่รู้แล้ว
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร? ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?
- นักเรียนรู้อะไรและอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผัก?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นชื่อหน่วย
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart : เรื่องที่รู้แล้วและเรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share :
- แสดงความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการตั้งชื่อหน่วย
- สิ่งที่รู้แล้ว           
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อไม้เลื้อยหาบ้าน
- แปลงผัก
วัน จันทร์ (1ชั่วโมง)
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจแปลงผักภายในบริเวณโรงเรียน
-  ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนรู้จักผัก ชนิดใดบ้าง พบเจอที่ไหน/รสชาติเป็นอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชนิดของผักที่พบเห็น
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าผักแต่ละชนิดเหมือนหรือต่างกันอย่างไร “
เชื่อม  :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชนิดของผักที่เก็บมาจากการเดินสำรวจภายในโรงเรียน
ใช้:
นักเรียนวาดผักหรือสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจ
วันอังคาร (1ชั่วโมง)
ชง:
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “กินผักผลไม้”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “รู้สึกอย่างไรกับเพลงนี้” “ถ้าเราไม่กินผักจะเกิดอะไรขึ้น”
- ครูนำผักบุ้งที่ปลูกไว้มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร ” “นักเรียนรู้จักผักอะไรบ้าง”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเพลง “กินผักผลไม้” โดยการอธิบายพร้อมให้เหตุผลประกอบ
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพประกอบเพลง “กินผัก ผลไม้”

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง)
ชง:
 ครูเล่านิทาน เรื่อง “ไม้เลื้อยหาบ้าน ” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของผักมากขึ้น
-ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้าง” “เมื่อฟังแล้วนักเรียนนึกถึงพืชชนิดใดบ้าง เพราะเหตุใด”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับผัก
ใช้ :
นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นผักที่ตนเองชอบ
วันพฤหัสบดี(1ชั่วโมง)
ชง:
- ครูนำผักบุ้งมาให้นักเรียนสังเกต
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามเช่น 
“นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
“นักเรียนคิดว่านอกจากผักบุ้งที่เราปลูกแล้วเราจะปลูกผักอะไรได้อีกบ้าง”
“นักเรียนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผักบ้าง”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
ใช้ :
นักเรียนร่วมกันปลูกผักชนิดต่างๆ เช่น ผักบุ้ง ผักชี ผักคะน้า  ผักกวางตุ้ง  ผักกาด
วันศุกร์  ( 1  ชั่วโมง)
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
"นักเรียนจะนำเสนอเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟังได้อย่างไร
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอชิ้นงาน
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ให้เพื่อนฟังเป็นรายบุคคล
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และตั้งชื่อหน่วยร่วมกัน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานเรื่อง “ไม้เลื้อยหาบ้าน”
- ทดลองปลูกผัก
- นำเสนอชนิดของผักและสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
- วาดภาพผักหรือสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน
- วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- วาดภาพอุปกรณ์ในการปลูกผัก

ความรู้ :
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้เกี่ยวกับผัก โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
- สังเกตแปลงผัก  สิ่งมีชีวิตรอบๆบริเวณภายในโรงเรียน  แล้วอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้
- สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตแล้วอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
- ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ และแบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ภาพตัวอย่างกิจกรรม


ภาพตัวอย่างชิ้นงาน
    
สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
    -        ผักกาด
    -         ผักคะน้า
    -         ผักบุ้ง
    -         ถั่วฝักยาว 
    -         ยอดผักปัง
    -         ยอดฝักทอง
    -         วอเตอร์เครท
    -         กระถิ่น
    -         แปะตำปึง
    -         มะเขือเทศ
    -         เห็ด
    -         สะเดา
    -         ว่านกาบหอยแครง
    -         พริก
    -         ผักชีลาว
    -         ใบชะพลู
    -         ผักแป้น (กุยช่าย)
    -         แมงลัก
    -         ผักกระเฉดน้ำ
    -         มะตูมมาเล
    -         ผักกรูด
    -         ถั่วพู
    -         อัญชัน
    -         กระชาย
    -         บวบ
    -         ใบมะกรูด
    -         ต้นข่า
    -         ตะไคร้
    -         มะนาว
    -         ดอกแค
    -         พริก
    -         แตงกวา
    -         บล็อคโคลี่
    -         ทำไมต้องกินผัก
    -         ทำไมผักถึงกินได้
    -         ทำไมต้องปลูกผัก
    -         ถ้าไม่กินผักจะเป็นยังไง
    -         กินผักแล้วเราจะขาวไหม
    -         ทำไมถึงทานผัก
    -         กินผักแล้วจะเป็นยังไง
    -         ทำไมพี่ผักถึงแตกต่างกัน
    -         ทำไมพี่ผักถึงเหมือนใบไม้
    -         ทำไมคนโตๆต้องกินผักเยอะๆ
    -         ทำไมพี่ใบไม้กินไม่ได้
    -         อยากรู้ว่าพี่เห็ดกินได้ไหมครับ
    -         ทำไมพ่อต้องปลูกผัก
    -         อยากรู้ว่าผักชนิดไหนเกิดไม่ได้
    -         ทำไมพี่ผักถึงต้องโต
    -         ทำไมต้องกินผักเยอะๆ
    -         ทำไมผักมีสีม่วง
    -         ทำไมต้องกินแตง
    -         ทำไมต้องกินพี่พริก
    -         ทำไมต้องกินผักบุ้งค่ะ
    -         ทำไมถึงไม่กินผักไม่ได้
    -         อยากรู้ว่าทำไมผักกะหล่ำถึงกินได้


1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้น้องอนุบาล 1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับผักในเรื่องต่างๆจากการสำรวจในบริเวณรอบๆโรงเรียนโดยแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่ม 1 ไปในส่วนของอาคารพี่มัธยม กลุ่ม 2 ไปฝั่งฟาร์ม และกลุ่มที่ 3 ไปฝั่งโรงอาหารใหญ่ แต่ละกลุ่มจะได้ทำกิจกรรมคือการไปสำรวจผักแล้วเก็บผักที่รู้จักมาให้เยอะที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตผักชนิดต่างๆ ชิมผักแต่ละชนิด และนำกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าได้เจอผักอะไรมาบ้าง นักเรียนตื่นเต้นกันมากค่ะ เดินไปเจอต้นไม้ก็จะถามครูว่าผักอะไรครับนักเรียนรูจักผักหลายชนิด
  น้องพลอยหนูรู้ค่ะนี่ผักยี่หล่า
  น้องออม อันนี้ผักแป้นค่ะ
  น้องฮิว คุณครูครับน้อยเห็นผักยาวๆ (ยอดผักปัง)
  น้องข้าวหอม คุณครูอันนี้ผักอะไรค่ะกินได้ไหม จากที่ได้สังเกตนักเรียนมีความสนใจที่อยากจะชิมผัก ในวันพุธมีกิจกรรมผู้ปกครองอาสามาทำอาหารแห่งรักในสัปดาห์นี้เป็นผู้ปกครองของกลุ่มแมว นักเรียนกลุ่มไก่ได้ออกไปเรียนรู้การทำอาหารกับผู้ปกครอง ส่วนนักเรียนกลุ่มที่เหลือปั้นดินน้ำมันผักที่ชอบอยู่ในห้อง
  วันพฤหัสบดีนักเรียนร่วมกันวาดภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกผัก ทำป้ายชื่อของตัวเองครูและนักเรียนได้สังเกตผักบุ้งที่ปลูกไว้แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับผัก นักเรียนยังได้ปลูกผักคนละหนึ่งกระถางแล้วดูแลกระถางผักของตัวเองทุกคนดูตื่นเต้นก่อนที่จะปลูกครูและนักเรียนได้ช่วยกันคิดว่าอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกผักมีอะไรบ้าง ในช่วงนักเรียนเล่นที่สนามครูก็จะพานักเรียนปลูกผักเป็นกลุ่มในกล่องนมมัดไว้กับต้นไม้ช่วยทำให้บรรยากาศรอบๆตึกน่าสนใจขึ้น
  น้องอ๋อม ใส่ดินค่ะ
  น้องฮิว มีบัวรดน้ำ
  น้องแสตม์ ใส่เมล็ดครับ
  น้องหนูดี ใส่กระถ่างค่ะ
  น้องสาว มีป้ายค่ะ
  ในทุกๆวันหลังทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วจะมีนักเรียนนำบัวใส่น้ำมารดน้ำผักที่ปลูกไว้และต้นไม้ที่อยู่รอบๆตึก ในวันศุกร์นักเรียนนำเสนอเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนทุกคนทำได้ดีมากค่ะ

  ตอบลบ