Week3

                 เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถอธิบายการงอก  และโครงสร้างของผัก พร้อมทั้งเชื่อมโยงเข้ากับตนเอง สิ่งมีชีวิตอื่นๆได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
โจทย์ :
การงอก/โครงสร้าง
- พืช
- สัตว์
- คน
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าการงอกเกิดขึ้นได้อย่างไร/เพราะเหตุใด โครงสร้างของผัก และสิ่งมีชีวิตอื่นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการงอกและโครงสร้างของผักกับสิ่งมีชีวิตอื่น
 - ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประกอบของผัก
Wall  Thinking :
- web ผักที่นักเรียนรู้จัก
- web ส่วนประกอบของผัก
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรีย
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทาน เรื่อง “หนูอยากกลับไปอยู่ในท้องแม่ / หญ้ามหัศจรรย์”
- แปลงผักที่ตึกอนุบาล
วัน จันทร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสังเกตการงอกของผักที่ปลูกไว้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง/แล้วคิดว่าคือส่วนไหนของผัก”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการงอกของผักเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่น
ใช้:
นักเรียนแตก webส่วนประกอบของผักของผัก
วันอังคาร (1ชั่วโมง)
ชง:
- ครูเล่านิทาน “หนูอยากกลับไปอยู่ในท้องแม่”
- ครูนำผักต้นชนิดต่างๆมาให้นักเรียน  สังเกต  เช่น ผักบุ้ง ถั่ว  ผักกาด เพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยงถึงโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง  มีหน้าที่ทำอะไร/เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?” “นักเรียนคิดว่าส่วนประกอบของผักแต่ละชนิดมีอะไรบ้าง”
ชง: ครูนำต้นถั่วเขียว และผักบุ้งที่เพาะไว้แล้วมาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” “นักเรียนคิดว่าถั่วเขียวและผักบุ้งมีส่วนประกอบเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?” “ผักที่นักเรียนรู้จักมีส่วนใดบ้างที่เรานำมากินได้”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประกอบของผักที่ครูนำมาและเชื่อมโยงสู่คน พืช สัตว์ ชนิดอื่นๆ
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพส่วนต่างๆของผัก
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเล่านิทาน “หญ้ามหัศจรรย์” เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงถึงประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าพืชแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กับนักเรียนอย่างไร?” “
“นักเรียนคิดว่าคน และ สัตว์จะมีการเกิดหรืองอกแบบผักหรือไม่”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงอกของผักกับการเกิดของคนและสัตว์
ใช้ :
นักเรียนปะติดภาพรูปผักชนิดต่างๆ
วันพฤหัสบดี(1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนสังเกตแปลงผักที่ปลูกไว้    เพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยงถึงหน้าที่ของผักแต่ละชนิด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดเช่น “นักเรียนคิดว่าส่วนประกอบของผักมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร?”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของผัก
ชง :
- ครูถอดต้นผักขึ้นมาหนึ่งต้นเพื่อให้นักเรียนได้สังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนคิดว่าส่วนต่างๆของผักเหมือนกับร่างกายของเราและสัตว์อย่างไร?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนระหว่างผักกับร่างกายคนและสัตว์
ใช้ :
นักเรียนแตก web หน้าที่ส่วนต่างๆของผัก
วันศุกร์  ( 1  ชั่วโมง)
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
"นักเรียนจะนำเสนอเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟังได้อย่างไร
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนเล่าถ่ายทอดเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้มาตลอดทั้งสัปดาห์ให้เพื่อนและครูฟังเป็นรายบุคคล

ภาระงาน
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแปลงผักที่ปลูกไว้
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชนิดของผัก สี  กลิ่น  รส
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประกอบของผัก
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงสร้างของผักและสิ่งมีชีวิตอื่น
- Show and Share

ชิ้นงาน
- วาดภาพการงอกของผัก
- วาดส่วนประกอบของผัก
- แตก web ส่วนประกอบของผัก
- ปะติดภาพรูปผัก


ความรู้ :
นักเรียนสามารถอธิบายการงอก  และโครงสร้างของผัก พร้อมทั้งเชื่อมโยงเข้ากับตนเอง สิ่งมีชีวิตอื่นๆได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสำรวจ ฟังนิทานและดูภาพโปสเตอร์ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สังเกตสิ่งต่างๆถึงโครงสร้าง ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตที่พบ  สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันภาพตัวอย่างกิจกรรม

ภาพตัวอย่างชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การงอก / โครงสร้างของผักพร้อมทั้งเชื่อมโยงถึงสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น คน สัตว์ ในวันจันทร์นักเรียนได้สังเกตกระถางผักที่ปลูกไว้จากนั้นร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เกี่ยวกับการงออกของผัก นักเรียนทุกคนต่างตื่นเต้นที่เห็นผักของตัวเองงอก ขึ้นมาแล้ว ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ผักของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง แล้วนักเรียนคิดว่าคน กับ สัตว์มีการเกิดเหมือนกับผักหรือไม่
  น้องแสตม์ : พี่ผักเกิดแล้วครับ น้องสาว : พี่ผักเกิดขึ้นมาสูงแล้วค่ะ น้องกร : พี่ผักมีใบค่ะ น้องอ๋อม : พี่ผักมีต้นค่ะ น้องวันใหม่ : คนเกิดจากท้องแม่ค่ะ
  น้องน็อต: พี่สัตว์เกิดจากแม่สัตว์ครับ น้องไดมอนด์ : ไม่เหมือนครับ คนเกิดจากท้องแม่ ผักเกิดจากดินครับ น้องใบพลู : พี่ผักเกิดจากดินค่ะ น้องหนูดี : พี่ผักเกิดจากเมล็ดค่ะ น้องฮิว: ไม่เหมือนครับ ผักเกิดจากดิน น้องกาย: ผักมีรากครับ น้องพลอย: พี่ผักมีต้นค่ะ น้องข้าวหอม : พี่ผักเกิดในกระถางค่ะ น้องสายไหม : ผักจะเกิดเราต้องรดน้ำค่ะ น้องอุ้ม : พี่ผักเกิดจากเมล็ดค่ะ จากนั้นนักเรียน นักเรียนทำใบงานการงอกของผัก
  วันอังคารนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของผักครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าผักแต่ละชนิดมีส่วนใดบ้าง เช่น ต้นมะเขือมีส่วนไหนบ้าง น้องกาย : ใบครับ น้องสาว : มีรากค่ะ น้องอิม : มีต้นค่ะ น้องแสตม์ : มีลูกครับ น้องน็อต : มีดอกครับ ครูใช้คำถามเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผักกับตัวเด็ก น้องไดมอนด์ : จมูกเราเหมือนใบของผักครับ น้องแสตม์ : ปากของเราเหมือนรากผักครับ น้องสาว : ต้นพี่ผักเหมือนกับตัวของเราค่ะ จากนั้นนักเรียนทำใบงานส่วนประกอบของผัก
  วันพุธ นักเรียนได้ทบทวนส่วนประกอบของผักและเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่น วันนี้ผู้ปกครองอาสาทำอาหารแห่งรักซึ่งจะทำในทุกๆสัปดาห์ นักเรียนจะได้ออกไปเรียนรู้การทำอาหารกับผู้ปกครอง 1 กลุ่มส่วนนักเรียนที่เหลือทำชิ้นงานประติดรูปผักอยู่ในห้อง
  วันพฤหัสบดีที่ ครูเล่านิทานเรื่อง “รู้ไหม อาหารที่เรากินไปไหน” นักเรียนได้เชื่อมโยงเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของพืชกับร่างกายตัวเอง ได้รู้ว่าคนกินอาหารทางปากพืชกินอาหารทางราก คนใช้จมูกหายใจพืชหายใจทางใบ ผลและดอกใช้เป็นอาหาร พืชส่งอาหารไปทางลำต้น นักเรียนแตก web โครงสร้าง/หน้าที่ของพืช วันศุกร์ นักเรียนได้ทบทวน แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในห้องเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ นักเรียนทุกคนทำได้ดีมากค่ะ

  ตอบลบ