หน้าแรก
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ PBL ( Problem Based   Learning )
หน่วย ผักชวนชิม ระดับชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 (Quarter 3) ปีการศึกษา 2558
หน่วย : ผัก…..

คำถามหลัก ( Big Question) : ผัก มีประโยชน์ และ ความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างไร?

ภูมิหลังที่มาของปัญหา  ปัจจุบันเด็กจะชอบรับประทานอาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูปมากขึ้นอาจจะเนื่องด้วยความเร่งรีบและความสะดวกสบายของพ่อ แม่ ทำให้เด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบทานผัก ซึ่งผักเป็นอาหารที่อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะในเรื่องของระบบขับถ่าย ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง  ช่วยสร้างภูมิต้านทานและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ  แต่ด้วยในปัจจุบันผักกลับมีความปลอดภัยน้อยลง  เนื่องจากมีการใช้สารเคมีกำจัดแมลงและศัตรูพืชในการเพาะปลูก  ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับสารพิษตกค้างเกิดการสะสมในร่างกายส่งผลต่อปัญหาสุขภาพในอนาคต 
ดังนั้นนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงการผลิตหรือการเพาะปลูกผักที่ปลอดสารพิษ  รวมทั้งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อร่างกายจนสามารถเป็นผู้ผลิตและประกอบอาหารเพื่อรับประทานได้เอง
เป้าหมายของความเข้าใจ ( Understanding Goal ) : นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าของผัก  ตลอดจนเลือกรับประทานและผลิตอาหารให้ปลอดภัย  อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผักกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้
ตารางเชื่อมโยงพัฒนาการ 4 ด้าน


ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ – จิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา
   ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และใช้ทุกส่วนของร่างกายให้สอดประสานสัมพันธ์กันในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีสุขภาพที่ดี

           เห็นคุณค่าความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของผักที่มีต่อมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดีและเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่รอบตัว
           เข้าใจและเรียนรู้การแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มีความเป็นผู้นำและผู้ตาม ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้อย่างเหมาะสม
   เข้าใจความหมายของสิ่งมีชีวิต เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดี เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆรอบตัว
ปฏิทินการเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based   Learning)
หน่วย : ผักปลอดภัย
ระดับชั้นอนุบาล 1  (Quarter 3) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Week
Input
Process
Output
Outcome
1

โจทย์:
ปลูกผัก
- สร้างฉันทะในการเรียนรู้
- ทบทวนวิถี
Key  Question
- นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart : เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share : สิ่งที่อยากเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง เมล็ดแครอต,ต้นเอ๋ยต้นไม้
- แปลงผัก
- ครูทบทวนวิถีให้กับนักเรียน
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจพืชผักและชิมผักแต่ละชนิดที่พบ สังเกตสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆบริเวณภายในโรงเรียน
- ครูเล่านิทานเรื่องเมล็ดแครอต
- ครูนำผักมาให้นักเรียนสังเกตเช่น ถั่วงอก ผักบุ้ง
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ต้นเอ๋ยต้นไม้” เพื่อเชื่อมโยงถึงระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืช
- นักเรียนนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ให้เพื่อนและครูฟังภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับการเดินสำรวจรอบๆโรงเรียน  และทบทวนวิถี
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานเรื่องเมล็ดแครอต, ต้นเอ๋ยต้นไม้
- ลงมือปลูกผักร่วมกัน
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนอนุบาล 1
- Show and Share ภาพวาดสิ่งที่อยากเรียนรู้

ชิ้นงาน
- วาดภาพผักผลไม้ที่นักเรียนชอบ
- วาดภาพสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน
- วาดภาพสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้

ความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


2

โจทย์ :
เลือกหัวข้อ      
- สิ่งที่รู้แล้ว
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร? ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?
- นักเรียนรู้อะไรและอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผัก?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นชื่อหน่วย
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart : เรื่องที่รู้แล้วและเรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share :
- แสดงความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการตั้งชื่อหน่วย
- สิ่งที่รู้แล้ว           
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อไม้เลื้อยหาบ้าน
- แปลงผัก

ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจแปลงผักภายในบริเวณโรงเรียน
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “กินผักผลไม้”
- ครูเล่านิทาน เรื่อง “ไม้เลื้อยหาบ้าน ” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของผักมากขึ้น
- ครูนำผักบุ้งมาให้นักเรียนสังเกต
- Show and Share


ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และตั้งชื่อหน่วยร่วมกัน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานเรื่องไม้เลื้อยหาบ้าน
- ทดลองปลูกผัก
- นำเสนอชนิดของผักและสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
- วาดภาพผักหรือสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน
- วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- วาดภาพอุปกรณ์ในการปลูกผัก

ความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น


คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
3

โจทย์ :
การงอก/โครงสร้าง
- พืช
- สัตว์
- คน
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าการงอกเกิดขึ้นได้อย่างไร/เพราะเหตุใด โครงสร้างของผัก และสิ่งมีชีวิตอื่นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการงอกและโครงสร้างของผักกับสิ่งมีชีวิตอื่น
 - ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประกอบของผัก
Wall  Thinking :
- web ผักที่นักเรียนรู้จัก
- web ส่วนประกอบของผัก
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรีย
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทาน เรื่องหนูอยากกลับไปอยู่ในท้องแม่ / หญ้ามหัศจรรย์
- แปลงผักที่ตึกอนุบาล

ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสังเกตการงอกของผักที่ปลูกไว้
- ครูเล่านิทาน “หนูอยากกลับไปอยู่ในท้องแม่”
- ครูเล่านิทาน “หญ้ามหัศจรรย์” เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงถึงประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ
- ครูและนักเรียนสังเกตแปลงผักที่ปลูกไว้    เพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยงถึงหน้าที่ของผักแต่ละชนิด
- Show and Share

ภาระงาน
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแปลงผักที่ปลูกไว้
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชนิดของผัก สี  กลิ่น  รส
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประกอบของผัก
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงสร้างของผักและสิ่งมีชีวิตอื่น
- Show and Share

ชิ้นงาน
- วาดภาพการงอกของผัก
- วาดส่วนประกอบของผัก
- แตก web ส่วนประกอบของผัก
- ปะติดภาพรูปผักความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน4

 โจทย์ : เพาะปลูก
การขยายพันธุ์
- เมล็ด
- ต้น
- หัว
- แยกหน่อ
ฯลฯ
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าพืชผักชนิดต่างๆมีการขยายพันธุ์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
-นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ผักเจริญเติบโตได้
-ถ้าไม่มีน้ำและดินจะสามารถปลูกผักได้หรือไม่
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
-ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกและการขยายพันธุ์ผัก
Think Pair Share: การเพาะปลูก/การขยายพันธุ์
Wall  Thinking :
- วาดภาพส่วนต่างๆของผัก
- แตก web ขั้นตอนการขยายพันธุ์ผัก
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศภายนอกชั้นเรียน
- นิทานเรื่องหัวผักกาดยักษ์


- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูเล่านิทานมหัศจรรย์วันของหนูเพื่อเชื่อมโยงถึงการกำเนิดของคน
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจแปลงผักรอบๆโรงเรียนและแปลงผักที่ปลูกไว้ข้างตึกอนุบาล
- ครูเปิดคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูการเกิดของสิ่งมีชีวิต
- ครูเชิญวิทยากร ผู้ปกครองของน้องอุ้มมาให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกผัก
- Show and Share

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ นิทานการกำเนิดของคน
- แสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปวิดีโอกำเนิดสิ่งมีชีวิต
- แสดงความคิดเห็นจากการเดินสำรวจบริเวณแปลงผักอนุบาล
- แสดงความคิดเห็นในการออกแบบแปลงผัก
- ร่วมกันปลูกผัก

ชิ้นงาน
- แตก web การเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ผัก
- วาดภาพการปลูกผัก
- วาดภาพสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอการขยายพันธุ์ผัก
- ปั้นดินน้ำออกแบบแปลงผักเป็นกลุ่ม

ความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


5

โจทย์ :
การดูแลรักษา/การเจริญเติบโต
 Key  Questions
-นักเรียนจะมีวิธีการดูแลรักษาและการเจริญเติบโตของผักได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการเจริญเติบโตของผัก
Think Pair Share: ประโยชน์และโทษของผัก
Blackboard  Share : การประกอบอาหารเมนูผัดผักบุ้ง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน อาบน้ำสนุกจัง
- แปลงผัก
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่องผักเสี้ยนวิเศษเพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงถึงการดูแลรักษาและการเจริญเติบโต
- ครูเล่านิทานอาบน้ำสนุกจังเพื่อเชื่อมโยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกาย  และสิ่งมีชีวิตอื่น
- ครูเล่านิทานเรื่องอาหารที่เรากินไปไหน
เพื่อเชื่อมโยงถึงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
- ครูเล่านิทานเรื่องมดน้อยแสนขยันเพื่อเชื่อมโยงถึงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
- Show and Share

 ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเจริญเติบโตของผัก
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาผัก และการดูแลรักษาร่างกายตัวเอง
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคของพืช
- การนำเสนอชิ้นงาน web การดูแลรักษาผัก

ชิ้นงาน
- แตก web การดูแลรักษาผัก
- ทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ
- ปั้นดินน้ำมันการแสดงการเจริญเติบโตของผัก
- นักเรียนต่อเติมภาพผักตามจินตนาการ
  ความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน       

6

โจทย์ :
ประโยชน์และโทษ
 Key  Question
-นักเรียนคิดว่าผักมีประโยชน์และโทษต่อเรา และสิ่งมีชีวิตอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด?
เครื่องมือคิด            
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของผัก
Think Pair Share: ประโยชน์และโทษของผัก
Blackboard  Share : การประกอบอาหารเมนูจากผัก
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน เรื่อง มะละกอข้างครัว / อาหารวิเศษ
- คลิปวิดีโอประโยชน์ของ สิ่งมีชีวิต
- แปลงผัก

- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูเปิดคลิปวิดีโอประโยชน์ของ สิ่งมีชีวิตให้นักเรียนดู เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของผัก
- ครูเล่านิทานเรื่องมะละกอข้างครัว เพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยงถึงประโยชน์ของผัก
- ครูและนักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกมตามหาผัก
- ครูเล่านิทานเรื่องอาหารวิเศษ และครูกระตุ้นด้วยคำถาม
- Show and Share


 ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำในสัปดาห์ที่ผ่านมา
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของผักรวมทั้งเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
- ร่วมเล่มเกมตามหาผัก

ชิ้นงาน
-ใบงานเขียน web ประโยชน์/โทษของผัก
-พิมพ์ภาพจากผักชนิดต่างๆ

ความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

7

โจทย์ :
ประกอบอาหารจากผักที่ปลูกเอง
 Key  Question
-นักเรียนคิดว่าผักที่ปลูกไว้นำมาประกอบอาหารได้ทุกส่วนหรือไม่ เพราะเหตุใด?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร
Think Pair Share: ;วิธีการประกอบอาหาร
Blackboard  Share : วิธีการประกอบอาหารเมนูจากผัก
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่องหิวจัง หิวจัง / อาหารกลางวัน / เมืองอาหารดี
- เพลง กินผักผลไม้
- อุปกรณ์ในการประกอบอาหารเมนูผัดผักบุ้ง

- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูเล่านิทานเรื่องหิวจัง หิวจัง
- ครูเล่านิทานเรื่อง “อาหารกลางวัน” เพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยงเกี่ยวกับการนำผักมาประกอบอาหาร
- ครูเล่านิทานเรื่อง “เมืองอาหารดี” เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงถึงอาหารที่หลากหลาย
- ครูและนักเรียนสังเกตแปลงผักที่ปลูกไว้
- Show and Share

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประโยชน์ของผัก
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำผักมาทำอาหาร
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวัตถุดิบในการทำอาหาร
- Show and Share

ชิ้นงาน
- แตก web การดูแลรักษาผัก
- แตก web วัตถุในการทำอาหาร
- วาดภาพอาหารที่ชอบ
-  ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปอาหารที่ทำจากผัก
ความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
           
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกั

8

โจทย์ :
วัฏจักรห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต
 Key  Question
นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตคน พืช และสัตว์ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :        
ระดมความคิดเกี่ยวกับวัฏจักรห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต
Blackboard  Share : แตก web วัฏจักรห่วงโซ่อาหารสิ่งมีชีวิต
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศภายนอกชั้นเรียน
- นิทานเรื่องแกะรอยสัตว์จอบเขมือบ / หนอนจอมเขมือบ
- คลิปวิดีโอวัฏจักรสิ่งมีชีวิต
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูเปิดคลิปวิดีโอวัฏจักรของห่วงโซอาหารของสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนดู เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจแปลงผักรอบๆโรงเรียนและแปลงผักที่ปลูกไว้
- ครูเล่านิทานแกะรอยสัตว์จอมเขมือบ  ” เพื่อเชื่อมโยงเกี่ยววัฏจักรของห่วงโซ่อาหารสิ่งมีชีวิตอื่น
- ครูเล่านิทานเรื่องหนอนน้อยจอมเขมือบเพื่อเชื่อมโยงถึงวัฏจักรห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต
- Show and Share


ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินสำรวจ
-  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน
 - แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูคลิปวิดีโอ
- Show and Share

ชิ้นงาน
- แตก web ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
- วาดภาพสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวิดีโอ
ปั้นดินน้ำมัน

ความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

9

โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้
-นิทรรศการ
-แสดงละคร
-เพลง
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย ผักปลอดภัย
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหน่วย ผักปลอดภัยให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน่วย ผักปลอดภัย
Wall  Thinking :                 
 ใบงานเขียน  Mind  Mapping  สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย ผักปลอดภัย
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วยผักปลอดภัย
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “ นักเรียนได้จะช่วยกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานภายใน Quarter นี้?”
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง กินผักผลไม้
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย “ผักปลอดภัยให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร 
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนจะเป็นผู้นำเสนองานที่ดีอย่างไร เพื่อให้ผู้อื่นที่มาชมได้รับความเข้าใจกลับไป?
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำในสัปดาห์ที่ผ่านมา
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผัก
-การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หน่วยผักปลอดภัยให้ผู้อื่นเข้าใจ

ชิ้นงาน
-ใบงาน
-ใบงานเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Q.3


ความรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสังเกต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์มาตรฐานการเรียนรู้กับพัฒนาการ
หน่วย  “ ผักปลอดภัย ระดับชั้นอนุบาล 1
สาระการเรียนรู้
พัฒนาการ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สาระ
1. สร้างแรงบันดาลใจและสร้างฉันทะการเรียนรู้ 
       - ปลูกผัก
       - ทบทวนวิถี
 2. เลือกหัวข้อ
         - สิ่งที่รู้แล้ว
         - สิ่งที่อยากเรียนรู้
3. การงอก/โครงสร้าง
       - พืช
       - สัตว์
       - คน
4.  เพราะปลูก/การขยายพันธุ์
       - เมล็ด
       - ต้น
       - หัว
       - แยกหน่อ
       ฯลฯด้านร่างกาย
    ผู้เรียนมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่-เล็กในการเคลื่อนไหวร่างกาย  ประดิษฐ์ชิ้นงาน  ได้แก่ 
ขีดเขียน  วาดภาพบุคคล, ระบายสีไม้, สีเทียน, เล่นกับสีน้ำ   เช่น เป่าสี  พับสี, ปั้นดินน้ำมัน, ฉีก- ปะ กระดาษเป็นรูปหยดน้ำสิ่งมีชีวิตอื่น, ต่อเติมภาพตามจินตนาการ, ประดิษฐ์สิ่งมีชีวิตจากเศษวัสดุต่างๆ, ประกอบอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำ, เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกาย การแสดงบทบาทสมมติ/จินตนาการผ่านท่าทางและสีหน้า
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
 มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 รักการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือตนเองได้
ตัวบ่งชี้ที่7.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีความกตัญญูกตเวที
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
ด้านอารมณ์และจิตใจ
     ผู้เรียนมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงร่วมกัน  ทำงานจนสำเร็จ  และแสดงความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  ได้แก่  การShow and Share ผลงานในแต่ละสัปดาห์  การทำใบงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด  การเก็บของใช้เข้าที่หลังจากทำใบงานหรือประดิษฐ์ชิ้นงาน
ด้านอารมณ์และจิตใจ
    -  ผู้เรียนช่วยเหลืองานเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ  เช่น  การจัดเก็บอุปกรณ์ เก็บกวาดห้องเรียน อาสาแจกใบงาน/อุปกรณ์ให้เพื่อน

สาระการเรียนรู้
พัฒนาการ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
5.  การดูแลรักษา/การเจริญเติบโต
     - รดน้ำ
     - พรวนดิน
     - ใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก
     - กำจัดศัตรูพืช
6.  ประโยชน์และโทษ
    - คน
    - พืช
    - สัตว์
7.  ประกอบอาหาร
8.  วัฏจักรห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต
    - คน
    - พืช
    - สัตว์
9.  ความสัมพันธ์ของผักกับสิ่งมีชีวิตอื่น
    - คน
    - พืช
    - สัตว์
   - สิ่งแวดล้อม
10. สรุปองค์ความรู้
     - นิทรรศการ
     - แสดงละคร
     - เพลง          
     -  ผู้เรียนมีมารยาทและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย  ได้แก่  มีมารยาทในการพูดเมื่อต้องการพูดจะยกมือก่อนพูดทุกครั้ง 
สนใจฟังเมื่อมีผู้อื่นพูด  มีมารยาทในการรับประทานอาหาร  ไหว้ขอบคุณเมื่อรับสิ่งของจากผู้อื่นทุกครั้ง
    -  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดด้วยการนำเศษวัสดุจากการประดิษฐ์ชิ้นงานทิ้งลงถังขยะอย่างถูกที่
    -  ผู้เรียนมีความสนใจงานด้านศิลปะโดยเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะอย่างมีความสุข ได้แก่  การสร้างงานศิลปะด้วยความเต็มใจ  การแสดงความชื่นชมและภาคภูมิใจในผลงานศิลปะ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 รับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 สนใจและกระตือรือร้นในการทำงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ทำงานจนสำเร็จและภูมิใจในผลงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 6ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว และสนุกกับการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 มีความสนใจและร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ด้านสังคม
    - ผู้เรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
   -  ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   -  ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
   -  ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครู  เพื่อนและผู้อื่น
ด้านสติปัญญา
    -  ผู้เรียนสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์จากการฟังนิทานหรือเรื่องราวได้
    -  ผู้เรียนรู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผลและมีความสนใจใฝ่รู้
    -  ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดเรื่องราว

สาระการเรียนรู้
พัฒนาการ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกี่ยวกับน้ำ และสิ่งมีชีวิตอื่นจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจได้
    -  ผู้เรียนสนทนาโต้ตอบเป็นเรื่องราวกับผู้อื่นได้
    -  ผู้เรียนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
    - ผู้เรียนสามารถนับ ตัก ตวงเครื่องปรุงอย่างง่ายๆในการประกอบอาหารได้
มาตรฐานที่ 1ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3ผู้เรียนสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
สาระการเรียนรู้
พัฒนาการ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้


มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 มีจินตนาการ และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 มีทักษะในการสื่อสาร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 มีทักษะในการสังเกตและสำรวจ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 มีทักษะในเรื่องจำนวน ปริมาณ น้ำหนัก และการกะประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล และมีความสนใจใฝ่รู้
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 เห็นโทษของสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมาWeb  เชื่อมโยงหน่วย  “ผักปลอดภัย”    กับพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน
ด้านร่างกาย
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
  -  ขีดเขียน  วาดภาพ       
  -  ระบายสีไม้ สีเทียน  ฝนสี
  -  ปั้นดินน้ำมัน ปั้นแป้งโดว์
  - ฉีก  ปะ ตัด ติด
  - ขยำกระดาษ    
  - ตัดกระดาษตามเส้น
  - พับกระดาษ     
  - ต่อเติมภาพตามจินตนาการ
  - ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ / วัสดุเหลือใช้
  - ประกอบอาหาร
  - เล่นกับสีน้ำ เช่น เป่าสี  พับสี ฉีดสี กลิ้งสี  พิมพ์สีฯลฯ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่
- เล่นเครื่องเล่นสนาม
-  เล่นกีฬา  เกมการละเล่น  เช่น  การโยน-รับลูกบอล  เป็นต้น
-  การเคลื่อนไหวร่างกาย  เช่น  เคลื่อนไหวประกอบเพลง  ประกอบคำบรรยาย  เป็นต้น
-  กระโดดขาเดียว  กระโดดสองขา
-  การประดิษฐ์ชิ้นงาน  หรือการทดลอง
-  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด
-  การดึง  การดัน  การจับ  การขว้าง  การเตะ
-  การเลียนแบบท่าทางสัตว์ต่างๆ
ความสัมพันธ์มือ-ตา
-  การขีดเขียน   การวาดตามแบบ
-  การร้อย
-  การต่อบล็อก
-  การระบายสี
-  การติดกระดุม
-  การหยิบจับสิ่งของ
-  การเล่นเกม  กีฬา  เช่น  การรับ-การโยน
-  การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เช่น  การรับประทานอาหาร  การแต่งกาย  การสวมใส่รองเท้า  ถุงเท้า  เป็นต้น
-  การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส
ด้านอารมณ์-จิตใจ,  ด้านสังคม
-  การร้องเพลง  การท่องคำคล้องจอง  การทำท่าทางประกอบ
-  การฟังนิทาน  การเล่านิทาน
-  การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ เช่น  เล่นกับเพื่อน  เล่นกับครู  เล่นเครื่องเล่น  ฯลฯ
-  การเล่น  การเก็บของเล่น
-  การแบ่งปัน   การรอคอย
-  การบอกความรู้สึก  ความต้องการ
-  การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน
-  การรู้บทบาทหน้าที่
-  ฯลฯ
ด้านสติปัญญา
- การรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
-  การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  ในการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  รอบตัว
-  การใช้ภาษาสื่อความหมาย  และความคิด
-  การรู้จักสังเกตคุณลักษณะต่างๆ เช่น  สี  ขนาด  รูปร่าง  เป็นต้น
-  การจดจำชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัว
-  การฝึกใช้อวัยวะรับสัมผัสต่างๆ  ได้แก่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  และผิวหนัง
-  การสนทนาถาม-ตอบ
-  การอธิบาย  การนำเสนอสิ่งที่ทำหรือคิด
-  เกมการศึกษา
-  การทดลอง  ฯลฯ

เชื่อมโยงหน่วย  “ผักปลอดภัย”   กับพัฒนาการสาระพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
การฟัง
-  ฟังนิทาน
-  ฟังเพลงและเคลื่อนไหวทำท่าทางประกอบ
-  ฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง/ข้อตกลง
-  ฟังและตอบคำถาม
-  การเป็นผู้ฟังที่ดี
-  การฟังและจำแนกเสียง  เช่น  เสียงสัตว์
การพูด 
-  บอกความต้องการ/ความรู้สึก
-  สนทนาถาม-ตอบ
-  อธิบายสิ่งที่เข้าใจ
-  ร้องเพลง  คำคล้องจอง
-  แนะนำ/บอกชื่อของสิ่งต่างๆ
-  เล่าหรือถ่ายทอดเรื่องราว เหตุการณ์ที่ได้ฟัง  ได้เห็น  หรือประสบจริง
-  แต่งประโยคจำคำ / ภาพ
-  เล่าเรื่องตามภาพ
การอ่าน
- อ่านตามภาพ
-  อ่านท่าที  ท่าทาง  สีหน้า  ลักษณะต่างๆ
-  การคำตามภาพ / สัญลักษณ์
-  อ่านตามตัวอย่าง
-  ก่านสะกดคำง่ายๆ  เช่น   แม่ ก กา
การเขียน
-  เขียนตามตัวอย่าง
-  เขียนตามจินตนาการ
-  ฯลฯ
การสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ
-  การจำแนกความเหมือนความต่าง
-  การจัดหมวดหมู่
-  การเรียงลำดับสิ่งต่างๆ
ด้านตัวเลขและจำนวน
-  การนับจำนวน
-  การรู้ค่าจำนวน
-  การดำเนินการเกี่ยวกับจำนวน
ด้านมิติสัมพันธ์
-  เข้าใจตำแหน่ง
-  เข้าใจระยะ
-  การเข้าใจทิศทาง
-  การต่อชิ้นส่วนภาพ
ทักษะทางด้านเวลา
-  การเปรียบเทียบในเรื่องเวลา
-  การลำดับเหตุการณ์
-  ฤดูกาล
ทักษะการคิด
-  การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5
-  การคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
-  ความคิดสร้างสรรค์
-  การคิดแก้ปัญญา
ทักษะการใช้ภาษา / การสื่อสาร
-  การฟัง
-  การพูด
-  การอ่าน
-  การเขียน
การฟัง
-  ฟังคำสั่งเข้าใจ  ปฏิบัติตามได้  เช่น  Sitdown , Stan   up  เป็นต้น
-  ฟัง  เข้าใจความหมาย  สนทนาโต้ตอบได้  เช่น What you  name ?  My name  is……..  What  is  this ?      It’s  a…………….
What do  like ?  I  like  ……………
-  ร้องเพลง  เข้าใจความหมาย
การพูด
-  พูดสนทนาโต้ตอบ
-  บอกคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว  เช่น  เกี่ยวกับอวัยวะ  เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้  เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต / ไม่มีชีวิต  ฯลฯ
การอ่าน
-  อ่านคำศัพท์จากภาพ
-  อ่านตามตัวอย่าง
- อ่าน A-Z
การเขียน
-  เขียน  A-Z
-  เขียนชื่อตัวเอง
-  เขียนคำตามตัวอย่างไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น